Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Mehdi Gelecek Mi

Collapse

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Mehdi Gelecek Mi

  Mehdi kimdir? Mehdi ne zaman gelecek


  SORU: Çoğu kere "beklenen mehdi" sözünü duymaktayız. Meselenin hakikati nedir?

  CEVAP: Hadis kaynaklarına başvurduğumuzda iki kişiden söz edildiğini görüyoruz. Bunlardan birisi Deccâl'dir. Deccâl, pis ve şerli bir adamdır. Yeryüzünde zuhur edecek olan Deccâl, sapıklığı ve bozgunculuğu yayacak, suç ve günahları çoğaltacaktır.

  Hadislerde sözü edilen ikinci kişi Mehdî'dir. Bu zât, hayırlı ve ıslah edici bir zât olup âhir zamanda zuhur edecek, adalet ve fazileti yaygınlaştıracaktır.

  Kendisi İsa olmadığı halde ona benzeme gayreti içinde olacak olan Deccâl fitnesine, Mehdî son verecektir.

  Pek çok ilim adamı Mehdî'nin Allah katına çekilmiş bulunan Hz. İsa olduğu görüşünde olup, Allah'ın onu yeryüzüne iade edeceğini söylemişlerdir.

  Kitap ehlinden pek çoğu ve başkaları ona inanacaktır.

  İlim adamlarının çoğunluğu bu görüştedir. Hadis ilmi ile meşgul olanların büyük bir kısmı da bu görüşe katılmaktadır.

  Fakat bazı ilim adamları bu konuyu ele almış başka bir yol ile araştırmaya girmişlerdir. Mehdinin dönüp tekrar ortaya çıkması meselesi eskiden beri üzerinde görüş ayrılığı olan bir meseledir.

  Mehdî meselesi ile ilgili olarak Kur'an'da kesin ve açık bir şekilde meseleyi ele alan bir nass yoktur. Hadislerde de mütevatir derecesinde, kesin olan bir hadis yoktur.[1] Bunun içindir ki mehdi meselesini kabul etmeyen kâfir olmaz. Bu görüşü aldığım kaynaklardan biri Me-nar Tefsiri diğeri Fetavâdır.

  Menâr Mecmuası'nda Hz. İsa'dan söz edilirken şöyle denmektedir:

  Hz. İsa'nın inmesi hakkında pek çok hadis vardır. Bunlar Buharı, Müslim ve diğer Sünenlerdedir. Bu hadislerin çoğu kıyamet alametleri hakkında olup, Deccâl hadisi ile karışık haldedir. Kıyamet alametleri arasında, özellikle Deccâl ve Mehdi hadisleri arasında farklılık, düzensizlik ve çelişki vardır. Bu hadislerin toplamından ortaya çıkan şudur ki Yahudiler arasında bir Deccâl çıkacak, bu milletlerin tarihinde bilinen en büyük Deccâl olacaktır. Bu Deccâl Yahudilerin beklediği Mesih olduğunu iddia edecek ve pek çok kimse bunun yüzünden çetin kargaşaya düşecek, başına belâlar gelecektir.

  Daha sonra Menar Dergisi'ndz Hz. İsa'nın ortaya çıkıp Deccâl fitnesini sona erdireceğini, bu olayın müslümanlarla yahudiler arasında uzun sürecek bir savaştan sonra olacağını kaydediliyor.[2]

  Mehdi meselesi Hz. İsa'nın hayatının sonunun nasıl olduğu ile ilgili olarak ortaya çıkan ihtilafa bağlı bir meseledir. Hz. İsa normal bir ölümle mi ölmüş, yoksa Allah onu katına çekip kaldırmış ve onu tekrar (dünyaya) döndürecek midir?

  Hristiyanhk Hakkında Konferanslar isimli Ebu Zehra'nın kitabına baş vurunca şunları görüyoruz:

  Kur'an'ı tefsir eden âlimler bu hususta ihtilaf etmişlerdir. Bu âlimlerin çoğunluğu Allah'ın îsâ aleyhisselam'ı bedeni ve ruhu ile birlikte göğe çekip kaldırdığı görüşündedirler. Delil olarak Nisa suresi 157-158 âyetinin zahirini ve bu hususta rivayet edilen hadisleri ileri sürmektedirler. Bu âyette şöyle buyrulmaktadır:

  Halbuki onu (İsa'yı) ne öldürdüler, ne de astılar. Fakat (öldürdükleri kimse) onlara İsa gibi gösterildi. Onun hakkında ihtilafa düşenler bundan dolayı tam bir kararsızlık içindedirler. Bu hususta zanna uymak dışında hiçbir (sağlam) bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmediler. Bil'akis Allah onu (İsa'yı) kendi (katı)na kaldırmıştır. Allah büyük izzet ve hikmet sahibidir.

  Tefsir âlimlerinden bir grup -ki bunların sayısı azdır- şöyle diyor: Hz. İsa Allah kendisini vefat ettirinceye kadar yaşamıştır. Hz. Allah diğer peygamberlerini nasıl vefat ettirip ruhunu katma çekmiş ise İsa'ya da yapılan odur. Nitekim peygamberlerin, sıddîkların ve şehitlerin ruhu da Allah katma yükselmektedir.

  Bu görüşün delili ise aşağıdaki ayetlerin zahiridir. Yüce Allah şöyle buyuruyor:

  Allah buyurmuştu ki: "Ey İsa! Seni vefat ettireceğim, seni katıma yükselteceğim, seni inkâr edenlerden arındıracağım ve sana uyanları kıyamete kadar kâfirlerden üstün kılacağım." (Al-i İmran/55)

  Ben onlara, ancak bana emrettiğini söyledim: "Benim de rab-bim, sizin de rabbiniz olan Allah'a kulluk edin!" dedim. İçlerinde bulunduğum sürece onlar üzerine gözcü idim. Beni vefat ettirince artık onlar üzerine gözetleyici yalnız sen oldun... (Maide/117)

  Hz. İsa hakkındaki bu iki gruptan herbirinin benimsediği görüşleri vardır.

  Bir soruya cevap vermek gibi gayet sınırlı bir alanda bu iki grubun delillerini sunmak imkansızdır. Zira konu uzun, mesele çok yönlüdür.

  Bu bakımdan konu hakkında daha çok bilgi edinmek isteyenlere Nisa suresi 157 ve 158. ayetlerin tefsirine bakmak üzere Taberi tefsirinin 6. cildini tavsiye ederim.

  Ayrıca Prof. Sa'd Muhammed Hasan'm İslâm'da Mehdilik ve Dr. Ahmet Emin'ın Mehdi ve Mehdilik isimli kitaplarına başvurmalarını öneririm.

  Doğruyu söyleyen ve doğru yola ileten Allah'tır.
Daha önce girdiğiniz içerik kayıt edilmiştir.içeriği geri yükle yada Sil.
Auto-Saved
Big Grin :D Stick Out Tongue :p Frown :( Smile :) Wink ;) Mad :mad: Confused :confused: Embarrassment :o Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
Insert: Thumbnail Small Medium Large Fullsize Sil  
x

Cevap kısmına "mumsema" yazınız

Unconfigured Static HTML Module

Collapse

Static HTML Module Content
Hazırlanıyor...
X