Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Collapse

Hz Adem'in Hayatı Kısaca

Collapse
X
 •  
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Hz Adem'in Hayatı Kısaca

  Adem Peygamberin hayatı (as)

  İlk İnsan İlk Peygamber


  Hz. Âdem (as) "Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, "Ben kuru çamurdan, suret verilmiş balçıktan bir beşer yaratacağım, onu düzenlediğim ve ruhumdan üflediğim/yarattığım ruh vasıtasıyla ona canlılık verdiğim zaman hemen secdeye kapanın", 'Allah, insanı yaratmaya çamurdan başladı. Sonra onun neslini hakir bir sudan yarattı. Sonra onu düzenledi ve ruhundan üfledi/ ruh vasıtasıyla canlılık verdi. Akabinde sizin için kulak, göz ve gönüller yarattı." Secde suresi 7-9

  Bütün bir kainatı yoktan var eden Yüce Allah ilk insan Hz. Adem'i (as) topraktan yarattı. Yeryüzünün toprağından (edfmü'l-ard) yaratıldığı için Adem denildi. Kur'ân'da ilk insan Hz. Adem'in yaratılışı, bir çok sürede ayrıntılı olarak açıklanmıştır. "Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım mealindeki ayette meleklere yeryüzünde bir halife yaratacağını bildirmiştir. Hicr süresinde ise "Ben kuru çamurdan, sı.lret verilmiş balçıktan bir beşer yaratacağım" denilmiştir. Birinci ayetteki halife karşılığında burada beşer ifadesini kullanmıştır. Öyleyse Yüce Allah'ın halifeden kasti beşer cinsidir. Bu âyetlerden insanın, melek ve cin Tâifesinin atası olan İblis'ten sonra yeryüzünde yaratıldığını anlamaktayız. İnsanın yaratılışı "Onu düzenlediğim ve ruhumdan üflediğim/ruh vasıtasıyla canlılık verdiğim zaman hemen ona secdeye kapanın mealindeki ayetten anladığımıza göre iki aşamada gerçekleşmiştir. Birinci aşamada insanın bedeni yaratılmış ve düzenlenmiş ikinci aşamada ise ona ruh üflenmiştir. Bu durumda bedenin yaratılışı, ruhun yaratılışından öncedir. Beden, bugün insanoğlunda gördüğümüz bedendir. Çünkü insanın yaratılışı şekli ve süreci o günden bugüne değişmiş değildir. Nitekim "Allah, insanı yaratmaya çamurdan başladı. Sonra onun neslini hakir bir sudan yarattı. Sonra onu düzenledi ve ruhundan üfledi/ruh vasıtasıyla canlılık verdi. Akabinde sizin için kulak, göz ve gönüller yarattı' ayetinde hem ilk insanın hem de onun neslinin yaratılışının benzerliğine dikkat çekilmektedir. İlk insan balçıktan yaratılmış diğer insanlar ise baba sperması ile anne yumurtasının birleşmesinden oluşan su benzeri bir maddeden yaratılmıştır. Bu madde yeryüzü cinsinden bir maddedir. Ayrıca ilk insan nasıl ki önce bedeni yaratılmış sonra ruh üflenmiş ise ana rahminde de insana aynı muamelede bulunulmaktadır.
  İnsanın ruhu ise biraz daha karmaşık görünmektedir. Ancak İslam alimleri ruhun Allah'ın yoldan meydana getirdiği mahlukat cinsinden bir varlık olduğu noktasında hem fikirdirler. Ayette "ruhi=ruhum" şeklinde ruhun Allah'a nispet edilmesi ya teşrif için ya da sahiplik bildiren bir izafet (isim tamlaması) olmasındandır. Bu ikinci ihtimale göre "ruhumdan ona üfledim" ifadesi "yaratmak suretiyle var ettiğim ve mülküme ait kıldığım ruhtan ona üfledim" şeklinde anlaşılmalıdır.

  Ancak ilk insanın yaratılmasını bildirmesi esnasında meleklerin "Yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak ve kan dökecek bir varlık mı yaratacaksın? Biz seni övgüyle tesbilı ediyor ve takas ediyoruz" şeklindeki itiraz görüntüsü veren sorularına Yüce Allah "Ben sizin bilmediklerinizi bilirim" şeklinde cevap vermiştirP) Kur'ân'da verilen bu bilgide, insanın imkanlarına ve şartlarına dikkat çekilmekte ve melekten farklı yönüne işaret edilmektedir: Önce insanın kan dökmek ve bozgunculuk çıkarmak gibi Hz. Peygamber (sair ...mı olumsuz yönlerine işaret edilmekte, çünkü bunlar, insanı meleklerden farklı kılan özelliklerdir. Öte yandan melekler kendilerinde bulunan hamd ile tesbiti etmek ve takdiste bulunmak özelliklerini dile getirmektedirler. Meleklerde bulunan bu iki özellik aslında insanda da bulunmakla ve melekler soruyu kendilerinde olmayan ve kendilerince anlaşılmayan h, suslarla ilgili sormuşlardır. Böylece Yüce Allah bu ayetle bizim olumlu ve olumsuz imkanlarımıza işaret etmiştir. Nitekim "Allah insana kötülükleri ve kötülüklerden korunma yollarını ilham etti yani öğretti", "Biz insana yolu gösteririz, dilerse şükreden dilerse inkar eden olur"] ayetlerinde Yüce Allah, iyilik ve kötülük şeklinde insanda bulunan çift kutba dikkat çekmektedir.
  Hz. Adem (as) kıssasının devamında "Allah, Ademe bütün isimleri öğretti” ayetinde insana verilen isim öğrenme ve öğretme kabiliyetine dikkat çekilmekte ve verilen bu imkan bakımından meleklerden üstün kılındığı vurgulanmaktadır. Nitekim meleklerin "Ya Rabbi biz senin bildirdiğinden başka bilmeyiz. Sen her şeyi bilen ve her şeyi muhkem kılansın" şeklindeki itirafları bu durumu göstermektedir. Bu ayet meleklerin gaybı bilmediklerini göstermesinin yanında insanın ve meleklerin bütün imkanlarının Yüce Allah tarafından verildiğine işaret etmektedir. İşte tam bu aşamada Yüce Allah hem kendi kudretinin yüceliğine meleklerin saygı göstermesi hem de akıl ve irade verilmek suretiyle sorumlu kılınan cinlerin atası iblis'i imtihan için Adem'e secde etmelerini emretmiş, bütün melekler secde ederken iblis kendisine verilen akıl ve irade imkanını kötüye kullanarak secdeden imtina etmiştir. 0 aklıyla "Kendisinin Adem'den daha hayırlı olduğunu, çünkü kendisinin daha üstün olan ateşten Adem'in ise haklı olan topraktan yaratıldığını" gerekçe göstererek isyan etmiştir. Yüce Allah'ın onu rahmetinden koyması üzerine o, bu durumun suçlusu olarak insanı görmüş ve kıyamete kadar insan neslini yoldan çıkarmaya kendince ahdetmiştir.
  Bu aşamadan sonra Yüce Allah Nisâ süresinde "Ey İnsanlar sizi bir insan olarak yaratan ve aynı şekilde eşinizi yaratan Allah'tan korkunuz” ayetinde bildirdiği şekilde Hz. Adem (as) ile aynı nefis er bir varlık olarak eşi Havva yaratılmıştır. Her ikisi bi ten yani benzr cennete konulmuş ve orada her şeyden istedikleri gibi ri yararlanabilecekleri, yiyip içebilecekleri bildirilmiş ancak Yüce Allah tarafından belirlenen bir ağaca yaklaşmaları, meyvesinden yemeleri yasaklanmıştır. İnsanları yoldan çıkarmaya ahdeden İblis, Adem ve Havva' a " ağcın yasaklanmasının gerekçesinin melek olmamaları ve ebedi hayata kavuşmaları" şeklinde olduğu vevesesini/telkinini zihinlerine işlemeye başlamış ve sonunda onların aklını çelmiştir. İblis'in kandırması ile yasak olan agaçtan yiyen Adem ve Havva, bu yaptıklarının utanılacak bir olduğunu anlamaları için adeta üryan hale getirilmişler ve kendilerinden utanmaları sağ lanmıştır. Çünkü günah insanı, adeta her türlü ayıplamaya açık hale getirir. Artık onların bulundukları cennette kalma süreleri bu imtihanı kaybetmeleri ile dolduğundan Yüce Allah onları tayin ettiği ömürleri miktarınca yaşamaları için yeryüzüne indirmiştir.
  Yeryüzüne inen Âdem ve Havva'nın derin pişmanlık hissettikleri ve Yüce Allah'a sığındıkları ayetlerde zikredilmektedir. Onların bu derin Pişmanlıkları üzerine Yüce Allah, "Ey Rabbimiz! Biz kendinize haksızlık ettik, eğer bizi bağışlamaz ve merhamet etmezsen, hüsrana uğramışlardan oluruz" şeklindeki tövbe kelimelerini bildirdi. Onlar da öğrendikleri bu ifadelerle Allah'a teybe ve istiğfarda bulundular. Bu tövbenin ardından Yüce Allah onları bağışladı. Ancak iblis, pişmanlığını bildirmek bir yana insana olan kin ve nefretini öne çıkardığı için Yüce Allah'ın bu bağışını ve rahmetini göremedi.
  Yeryüzünde yaşama imkanına kavuşan Hz. Adem ve Havvâ'nın doğan çocuklarıyla nesilleri artmaya başlamıştı. Bu durum yeni sorunları da beraberinde getirdi. İlk ve en büyük sorun oğulları olan Kabil ile Hâbil arasında meydana gelen kıskançlık ve bunun sonucunda kurbanı kabul edilmeyen Kabil'in büyük bir kin ve nefret ile kardeşi Habili öldürmesidir. Böylelikle yüce Allah'ın insan için yeryüzünde birbirlerine düşman olacakları şeklinde bildirdiği olumsuz öngörü gerçekleşmiş oldu. Halbuki Yüce Allah, hem Âdem ve Havva'ya hem de çocuklarına şeytanın düşmanları olduğunu ve onun vesvesesine karşı uyanık olmaları gerektiğini sürekli hatırlatmıştı. Ama onlar bu hatırlatmaları göz ardı ettiklerinden bu tür istenmeyen sonuçlarla yüz yüze geldiler. Aslında bu olay insanoğlunun kıyamete kadar sürecek birbiri ile mücadelesinin ve düşmanlığının başlangıcı idi.
  Hz. Adem'in (as) çocukları olan ilk insanlar sayıları az ama sorunları büyük idi ve bu yüzden Yüce Allah onlara babaları Hz. Adem'i Peygamber olarak görevlendirdi. "Allah, Adem"i, Nuh'u, İbrahim'i ve Al-i Imran'ı diğer insanlar karşısında seçkin kıldı; " Adem, Rabbinden kelimeler aldı” âyetleri onun peygamberliğine delildir. Aldığı bu görevle o, cinlerden olan İblis'e ve yoldan çıkan Kabil gibi çocuklarına karşı ilk tevhit mücadelesini yürüttü.
  Kaynaklar, Hz. Adem'in Kabil ve Habirden başka Şit (Şis) adında bir oğlunun dünyaya geldiğinden bahseder. Kur'ân'da ismi geçmemekle birlikte Hz. Şit de peygamberler arasında sayılır. Hz. Adem'in Kâbe'yi onunla birlikte yaptığı ve ona elli sayfalık ilahi bir kitabın verildiği de zikredilir. Hz. Adem (as) ölümünden önce on bir gün hasta yatmış ve bu esnada oğlu Hz. Şit'e bazı nasihatleri ve vasiyetleri olmuştur. Vefat ettiğinde yaşı bin yıla yakındı ve cenazesini oğlu Hz. Şit'e diğer çocukları kaldırmıştır. Gelen rivayetlere göre melekler de bu defin işinde hazır bulunmuşlardır. Onun nereye defnedildiği hususunda açık ve kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Kaynak İslam tarihi
  Mumsema "makaleler" başlığımızı ziyaret eder misiniz. yorum yazana dua ederiz

  TIKLA OKU


  Site Kurallarını Mutlaka Okuyalım

  FORUM KURALLARI

 • #2
  İlk yaratılan iki insanlar Hz.Adem ve Hz. Havva annemiz biz insanlar onlardan türedik ve dünyaya ilk onlar yaratılmıştır Mustafa itlamoğlu diyorki Adem ve Havva ilk insanlar değildir onlarında anne babaları var diyor yeryüzüne gelmiş en aşşağlık adamdır m islamoğlu

  Yorum yap


  • #3
   Hz Ademin hayatını okumalı ve her insan ibret almalıdır

   Yorum yap

   Daha önce girdiğiniz içerik kayıt edilmiştir.içeriği geri yükle yada Sil.
   Auto-Saved
   Smile :) Stick Out Tongue :p Wink ;) Mad :mad: Big Grin :D Frown :( Embarrassment :o Confused :confused: Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
   x
   Insert: Thumbnail Small Medium Large Fullsize Sil  
   x

   Resimin üzerinde gösterilecek Mesajı veriniz

   Güvenlik Kodu Grafiği Resmi Yenile

   Unconfigured Static HTML Module

   Collapse

   Static HTML Module Content
   Hazırlanıyor...
   X