Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Collapse

Ahzab suresi hakkında bilgi

Collapse
X
 •  
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Ahzab suresi hakkında bilgi

  Kuranı kerimin 33. suresi olan Ahzap suresi ile ilgili kısaca bilgiler

  Ahzab suresi ile ilgili kısa bilgi
  Ahzab suresi ismini 20 ve 22. Ayetlerde geçen Ahzab kelimesinden almıştır. Ahzab kelimesini Türkçe karşılığı ise gruplar kelimesidir. Ahzab suresi peygamber efendimize Medine şehrinde gelmiştir ve 73 ayetten oluşan bir suredir. Bu surede, Müslümanları Hz. Muhammed’in vermiş olduğu ilahi emirlere itaat tavsiyeleri, anne, baba ve çocuklar arasındaki hukuki bağ, evlat edinme konusu, kan hısımlığı konusu, aile, boşanma, kadınların örtünmesi, aile hayatı, erdemli davranışlar ve buna benzer sayılabilecek bir çok konu konuşulmuştur.

  Mumsema "makaleler" başlığımızı ziyaret eder misiniz. yorum yazana dua ederiz

  TIKLA OKU


  Site Kurallarını Mutlaka Okuyalım

  FORUM KURALLARI

 • #2
  Ahzâb Sûresi


  Ahzap suresinin konu ve içeriği hakkında geniş bilgiler


  Kur'ân-ı Kerîm'İn 33. sûresi.

  Ahzâb, "hizb"in çoğuludur. Hizb (yaygın okunuşu ile hizip), grup, parti, bölük, toplu­luk gibi anlamlara gelir. Müslümanlara karşı savaşmak üzere toplanıp, Medine'yi kuşatmaya gelen ve Hendek.(diğer adıyla Ahzâb) Savaşı'na sebep olan birleşik düş­man kuvvetlerine "ahzâb" denilmiş; sûre­nin bir bölümünde bu savaştan bahsedildi­ği için de sûreye "Ahzâb" adı verilmiştir. Medine'de nazil olmuştur. 73 âyettir. Âyet sonlarına ahenk veren fasılaları elif ve lâm'dır.

  Bu sûrede, sadece Allah'a İtaat edilmesi gereği, zıhâr (karısını boşamak maksadıyla onu annesine benzetip ondan uzak durma) ve evlat edinme geleneklerinin İslâm'da makbul olmadığı, Hendek Savaşı ve bu savaştaki müminlerin ve münafıkların dav­ranışları, Allah'ın müminlere yardımı; Hz. Peygamber'in aile hayatı ve hanımlarıyla ilgili hükümler; tesettür; aile İlişkilerindeki görgü kuralları; Allah'ı zikir ve teşbih, Pey­gamberimize salât ve selâm etmenin lü­zumu anlatılmaktadır. Ayrıca inkarcılara ve ikiyüzlülere değil, Allah'a ve Peygambere itaat edilmesi emredilmekte, insanın so­rumluluğu vurgulanarak, Allah'a şirk koşan müşrik erkek ve kadınlarla, münafık erkek ve kadınlara azap edileceği, inanan erkek ve kadınların ise bağışlanacağı bildirilmek­tedir.

  Sûrede bahsedilen konular ve bazı so­nuçlar özetle şunlardır:

  * Allah'a İnanıp, O'na güvenmek ve itaat etmek gerekir. Müslüman, Kur'ân'a bağ­lanmalı, kâfirlere ve münafıklara boyun eğmemelidir {âyet: 1-3,48).

  * Câhiliye döneminde görülen zıhâr[69] ve evlat edinme gelenekleri red­dedilmiştir. (Çocuklar, babasına nispet edilmeli, onun soyadını almalıdır. Bununla birlikte yetim ve öksüz çocukların korun­ması, müminlerin görevleri arasındadır) (4-5).

  * Müslümanlar, Hz. Peygamber'i canla-rmdan üstün tutmalı; onun eşlerini de anne bilmelidir. Hz. Peygamber'in eşleri, sıradan birer kadın değildir. Onlar, Peygamber eşine yaraşır bir sorumluluk taşırlar, diğer kadınlardan iki kat daha fazla sorumludur­lar. İtaat, ibadet ve ağırbaşlı davranışlarıyla seçkin hanımlardır (6,28-34).

  * Hz. Muhammed (s.a.) gibi, Hz. Nün, Hz. İbrahim, Hz. Mûsâ ve Hz. îsâ da gerçek irer peygamberdir {7-8).

  * Hendek Savaşı'nda müminler zorlu bir denemeden geçirilmişlerdir. Allah'a verdiği sözden cayan, savaştan kaçmak isteyen münafıkların durumu da gözler Önüne serilmiştir. İnsanın gerçek yüzü, malı ve canı söz konusu olunca ortaya çıkar. İna­nanlar hiçbir zorluktan yılmaz, Allah'ın yardımına inanır, şehidliği göze alır. İnan­mış görünen iki yüzlüler ise, türlü bahane­lerle çıkarlarını savunup, Allah yolunda savaştan kaçmaya çalışırlar; oysa ölüm7 insanı her yerde bulur. Allah, inananlara yardım etmiş; inkarcılar ve onlara yardım eden ehl-i kitap perişan olmuşlardır (9-27).

  * Allah'ın elçisi Hz. Muhammed (s.a.), ütün yönleriyle, inananlar için en güzel örnektir. Şahit, müjdeleyen, uyaran, hakka çağıran ve ışık saçan bir peygamberdir ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah ve melekleri ona salât etmektedir. Müminler de ona salât ve selâmda bulunmalıdır (21, 40- 45,46,56).

  * Allah'a gönülden inanıp O'na teslim olan, ibadet eden, doğru, sabırlı ve Allah'a boyun eğip alçak gönüllü olan, sadaka veren, oruç tutan, namusların! koruyan, Allah'ı çok anan erkek ve kadınlar için Yüce Allah, mağfiret ve büyük bir ödül hazırla­mıştır (35).

  * Müminler, Allah ve Elçisi'nin verdikleri hükümlere kesinlikle uymak zorundadırlar; çünkü onlara karşı gelen, dalâlete / sapıklı­ğa düşmüş olur. Peygamberler, Allah'ın buyruklarını iletirler. Sadece Allah'tan korkar, başka kimseden korkmazlar (36-39).

  * İnananlar, her zaman Allah'ı anmalıdır. O, mümin kullarına merhametli, lütûfkârdır ve onlar için güzel bir mükâfat hazırlamıştır (41-47)-

  * Hz. Muhammed'e özgü bazı aile huku­ku hükümleri bulunduğu gibi, gerek Hz. Peygamber ve ailesi İle ilgili gerekse mü­minlerin kendi aralarındaki sosyal ilişkiler­de uyulması gerekli birtakım görgü kuralla­rı vardır (49-55).

  * Allah ve Elçisİ'ne dil uzatanlar lanet­lenmiştir. İnananları haksız yere incitenler de sorumludur (57-58).

  * Mümin kadınların tesettüre uymaları gerekir (59).

  * Müslüman birtoplum içinde bozguncu­luk yapıp karışıklık çıkaranlar etkisiz hale getirilmelidir (60-62).

  * Kıyametin vaktini sadece Allah bilir (63}.

  * Allah ve Elçisİ'ne başkaldıranlar lanet­lenmiştir. Onlar âhirette şiddetli bir ateşe atılacaklardır. Onların pişmanlığı fayda etmeyecek; dünyada iken kendilerini saptı­ran önderlerine ve büyüklerine beddua edip lanet okuyacaklardır (64-68).

  * İnananlar bilmeden de olsa Peygam­berlerine eziyet etmemeli, onu incitmeme-lidir. Allah'tan korkup, doğruluk üzere olmalıdır. Yüce Allah'a ve Elçisİ'ne itaat eden, büyük bir başarı ve kurtuluşa erişir (69-71).

  * İnsan, Allah'ın verdiği emaneti yük­lenmiş, sorumluluk üstlenmiştir. Allah Teâlâ, münafık ve müşrik erkek ve kadınla­ra azap eder, mümin erkek ve kadınları ise bağışlar {72-73)..
  Mumsema "makaleler" başlığımızı ziyaret eder misiniz. yorum yazana dua ederiz

  TIKLA OKU


  Site Kurallarını Mutlaka Okuyalım

  FORUM KURALLARI

  Yorum yap


  • #3

   Sûrenin Kapsadığı Başlıca Konular:


   1— Allah'tan korkup inkâr ve sapıklıktan sakınılması ve kâfirlere itaat edilmemesi konu ediliyor.
   2— İnen vahye aynen uyulması emredilerek birtakım misaller veriliyor.
   3— Cahiliye devrinin âdetlerinden biri sayılan, başkasına ait çocuğu evlât edinme konusu üzerinde duruluyor; neslin birbirine karışmasını so­nuçlandıran bu gibi âdetlerin hükümsüz bırakıldığı açıklanıyor.
   4— Mîras hukukunun ana esaslarından birine yer verilerek mü'min-ler aydınlatılıyor.
   5— Hendek Savaşı'nda Allah'ın mü'minlerden yana oian yardım ve iûtfu hatırlatılıyor.
   6— Peygamber (A.S.) Efendimiz'in zevcelerine, evliliklerini devam et-tirmeleriyie, boşanma talebinde bulunabilecekleri arasında bir teraîh ya­pabilecekleri haber veriliyor.
   7— Peygamber (A.S.) Efendimizin zevcelerinin faraza bir hayasız-
   lıkta bulunmaları halinde kendilerine verilecek uhrevî azabın kat kat ola­cağına dikkatler çekiliyor.
   8— Zeyneb bint Cahş {R.A.) kıssası, hikmet ve esrarıyla anlatılıyor.
   9— Bundan böyle Resûlüllah (A.S.) Efendimiz'in evlenmesinin yasak­landığı belirtiliyor.
   10— Resûlüllah (A.S.) Efendimiz'in evine bir iş, ya da yemek için ge­len mü'minlerin Peygamber'e (A.S.) eziyet verecek, O'nu incitecek söz ve davranışlardan kaçınmaları emredilerek Peygamber'le (A.S.) görüşme ve yanında oturma, evine girme kuralları öğretiliyor.
   11— Kadınların örtünmeleri emrediliyor.
   12— Münafıklar ve imânı zayıf olanlar uyarılıyor.
   13— İnkarcı sapık putperestlerin kıyamet olayının ne zaman meyda­na geleoeği hakkındaki sorulan üzerinde duruluyor.
   14— İsrail oğullarının Musa (A.S.) peygambere eziyet ettikleri gibi, mü'minlerin de Hz. Muhammed'e (A.S.) eziyette bulunmamaları, O'nu incit­memeleri tenbîh ediliyor ve böyle bir davranışın elim azaba yol açacağına işarette bulunuluyor


   Mumsema "makaleler" başlığımızı ziyaret eder misiniz. yorum yazana dua ederiz

   TIKLA OKU


   Site Kurallarını Mutlaka Okuyalım

   FORUM KURALLARI

   Yorum yap

   Daha önce girdiğiniz içerik kayıt edilmiştir.içeriği geri yükle yada Sil.
   Auto-Saved
   Big Grin :D Frown :( Embarrassment :o Confused :confused: Smile :) Stick Out Tongue :p Wink ;) Mad :mad: Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
   x
   Insert: Thumbnail Small Medium Large Fullsize Sil  
   x

   Resimin üzerinde gösterilecek Mesajı veriniz

   Güvenlik Kodu Grafiği Resmi Yenile

   Unconfigured Static HTML Module

   Collapse

   Static HTML Module Content
   Hazırlanıyor...
   X