Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Collapse

Zina eden ancak zina edenle evlenebilir ayeti ve açıklaması

Collapse
X
 •  
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Zina eden ancak zina edenle evlenebilir ayeti ve açıklaması

  Zina yapan erkek zina yaptığı kadınla evlenebilir mi

  "Zina eden erkek zina eden veya müşrik olan kadından başkasını nikahla­maz. " Bu ifade yaygın olan bir durumu bildirmekte, bununla ıstılahî anlamda­ki haram kastedilmemektedir. Sadece sakınma, uzaklaşma ve elini çekme amacı güdülmektedir. Mana şudur: Fasık ve facir olan zinakâr erkek kendisi gibi zina eden fasık kadınlarla evlenmeyi arzu eder. Bu tip erkek genellikle sa-liha bir kadınla nikâhlanmayı arzu etmez. Sadece fasık ve terbiyesiz kadınla yahut ırz ve namusun mahremiyetine önem vermeyen ve iffetli olup olmamaya aldırış etmeyen kendisi gibi müşrik bir kadınla evlenmeye meyleder.

  Zina eden namussuz kadın da genellikle kendisi gibi zina eden namussuz ya da genellikle iffetli olmayan müşrik bir erkekle evlenmeyi arzu eder.

  Burada "zina eden erkek" ile bir önceki ayette ise "zina eden kadın" la baş­lanmıştır. Çünkü bu ayet nikâhtan ve evlenme teklifinde bulunup arzuyu orta­ya koymaktan bahsetmektedir. Genellikle bu çeşit teklif kadından değil erkek­ten gelir. Ama zinaya teşvik çoğunlukla kadından olur. Dolayısıyla önceki ayet­te kadın ile başlanmıştır. Kadın zinada asıl unsurdur. Nikâhta ise erkek asıl­dır. Çünkü genellikle nikâhı arzu eden ve talip olan erkektir.

  Ayetteki bu iki cümlenin manası aynı değildir. Zira birinci cümle zina eden erkeğin iffetli mümine hanımları arzu etmediğini anlatmaktadır. İkinci cümle ise zina eden kadının iffetli mümin erkekleri arzu etmediğini, sadece facir ve müşrik erkeklere meylettiğini anlatmaktadır. Böylece mana farklı olmaktadır. Zira zina eden erkeğin ancak kendi benzerini arzu etmesinden kendisi gibi ol­mayanları istemediği manası anlaşılmaz. Ayet kadm-erkek her iki tarafta uyum, uygunluk, anlaşma ve benzerlik olduğunu açıklamaktadır.

  Bugün artist kadın ve erkekler gibi sanatçıların kendisi gibi sanatçı ve ar­tist kimselerle evlenmek istediklerini duyuyoruz. Çünkü onların kanaatlerine göre her iki tarafın aynı işlerinde devam etmeleri için kıskançlık unsuru kaldı­rılmalıdır. Aksi takdirde evlilik yıkılmaya, kaldırılmaya, yok olmaya mahkûm­dur.

  Nasıl iffetli erkek sadece iffetli kadınları kabul ederse iffetli şerefli kadın da hiçbir zaman kocasının rezil bir durumda olmasını, iffet ve namus sınırları­nı aşmasını kabul edemez.

  Belki de kadın bu konuda erkekten daha çok öfke, kızgınlık ve nefret du­yar. Aksi de olabilir. Buradaki ölçü dindarlık, ahlâk, hassas duygular, mahre­miyet ve ırz hususunda dini kıskançlık bulunmasıdır. Halbuki bugün doğuda ve batıda ahlâk ve değerler sözlüğünden ırz meselesini kaldıran dinsiz madde­cilerde yaygın olduğu gibi erkekle kadın arasındaki ilişkinin sadece maddî ve şehevî bir ilişki olarak kabul edilmesi yaygınlaşmaktadır.

  "Bu müminler üzerine haram kılınmıştır." Zina eden kadınla evlenmek mümin erkeklere ya da iffetli kadınları facir erkeklerle evlendirmek haram kı­lınmıştır. Haram kılınmaktan murad sakındırmak ve iffetli olmak manasında olup insanları zinadan şiddetle uzaklaştırmak içindir. Çünkü bu fasıklara ben­zemek demektir, töhmete maruz bırakır, kötü söze sebebiyet verir. Nesepte ten­kide ve başka kötülüklere sebep olur.

  Bu görüş Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ile tabiinden bir gurup ile çeşitli diyar-lardaki fakihlerin cumhurunun görüşüdür. Dolayısıyla zina eden kadınla ev­lenmek caizdir. Zina o kadını kocasına haram kılmaz. Aralarını ayırmak da va­cip değildir.

  Taberanî ve Darekutnî'nin Hz. Aişe'den (r.a.) rivayet ettiği hadis-i şerif bu­nu te'yit etmektedir:

  Rasulullah'a (s.a.) bir kadınla zina edip onunla evlenmek isteyen adamın durumu soruldu. Efendimiz (s.a.): "İlki zinadır. Sonuncusu nikâhtır. Haram he­lâli haram kılmaz." buyurdu.

  Ayetteki "haram olma" hükmü ayetin varit olduğu sebeple tahsis edilmiş­tir. Yahut "İçinizden bekâr olanları evlendirin." (Nur, 24/32) ayetiyle mensûh-tur. Çünkü bu ayet zina edenleri de içine almaktadır.

  Seleften bir gurup (Hz. Ali, Hz. Aişe, Bera b. Azib ve bir rivayette İbni Me-sud) şöyle demişlerdir: Kim bir kadınla zina ederse yahut o kadınla bir başkası zina ederse zina edilen o kadınla evlenmesi helâl değildir. Hz. Ali (r.a.) diyor ki: Adam zina ettiği zaman bundan dolayı hanımından ayrılmasına hükmedilmez. Kadın da zina ederse böyledir.

  Bu gurubun delilleri şunlardır:

  a) Ayetteki "haramlık" zahiriyle alınır.

  b) "Zina eden erkek zina eden veya müşrik olan kadınlar başkasını nikah­lamaz. " ayetindeki haber nehiy manasmdadır.

  c) Buna delâlet eden hadisler vardır. Bu hadislerden biri Ebu Davud'un Ammar b. Yasir'den (r.a.) rivayet ettiği Peygamberimiz'in (s.a.) şu hadis-i şerifi­dir: "Deyyus Cennete giremez."

  Yine İmam Ahmed'in Abdullah b. Ömer'den (r.a.) rivayetine göre Peygam­berimiz (s.a.) şöyle buyurmuştur: "Üç kişi vardır ki Cennete giremez ve kıyamet günü Allah onlara bakmaz.

  - Anne ve babasına isyan eden,

  - Erkeklere benzeyen erkekleşmiş kadın,

  - Deyyus,

  Üç kişi vardır ki Allah kıyamet günü onlara bakmaz:

  - Anne ve babasına isyan eden,

  - Ayyaş,

  - Verdiğini başa kakan kimse."

  İmam Ahmed'e göre iffetli erkekle fahişe kadın arasında yapılan nikâh ak­di, kadın bu durumunda devam ettiği müddetçe sahih olmaz. Bu kadına tevbe etmesi teklif edilir de tevbe ederse bununla yapılan nikâh akdi sahih olur. Aksi takdirde sahih olmaz. Yine "Bu müminlere haram kılınmıştır." ayetine binaen hür ve iffetli bir kadının facir, zinakâr bir erkekle evlendirilmesi, erkek sahih bir şekilde tevbe etmedikçe sahih olmaz.

  Bu ayet aynen şu ayetler gibidir: "O halde fuhuşta bulunmayan, gizli dost­lar da edinmeyen namuslu kadınlar olmak üzere onları ailelerinin izniyle ken­dinize nikahlayın." (Nisa, 4/25); "... fuhuşta bulunmayan, gizli dostlar da edin­meyen namuslu kadınlar..." (Maide, 5/5).
  Mumsema "makaleler" başlığımızı ziyaret eder misiniz. yorum yazana dua ederiz

  TIKLA OKU


  Site Kurallarını Mutlaka Okuyalım

  FORUM KURALLARI

 • #2
  Zina edenler ile ilgili ayet Mensuh mudur?


  "Zina eden erkek sadece zina eden kadını nikâhlar..." ayeti alimlerin ço­ğunluğuna göre "İçinizden bekârları evlendirin" (Nur, 24/32) ayetiyle neshedilmiştir.

  Bu sebeple Hanefîler demişlerdir ki: Kim bir kadınla zina ederse o kadınla o kişi de bir başkası da evlenebilir. Hanefîlerden başkaları da diyorlar ki: Zina eden kadınla evlenmek sahihtir. Bir adamın hanımı zina ederse nikâh fasit ol­maz. Erkek zina ederse onun hanımıyla olan nikâhı da fasit olmaz.

  Rivayet edilmiştir ki: Bir adam Hz. Ebubekir zamanında bir kadınla zina etti. Hz. Ebubekir (r.a.) her ikisine yüzer değnek vurulmasını emretti. Sonra kadını bir başkasıyla evlendirdi. İkisini de bir yıl müddetle sürgün etti. Bu hü­küm şu anda bazı memleketlerde uygulanmaktadır.

  Bunun benzeri Hz. Ömer, İbni Mes'ud ve Cabir'den (r.a.) de rivayet edil­mektedir. İbni Abbas diyor ki: Bunun ilki zina, sonraki nikâhtır. Bunun benzeri bir bahçeden meyve çalan, sonra da bahçe sahibine gelip ondan ayrıca meyve satın alan kimsenin durumu gibidir. Çaldığı haramdır. Satın aldığı helâldir.

  İlk devir alimlerinden biri diyor ki: Bu ayet mensuh değil, muhkemdir. Bundan dolayı demişlerdir ki: Erkek bir kadınla zina ederse onunla hanımı arasındaki nikâh fasit olur. Kadın biriyle zina ederse onunla kocası arasındaki nikâh da fasit olur.

  Bazı alimler de şöyle demişlerdir: Nikâh zina ile kendiliğinden fesh olmaz. Fakat kadın zina ettiği zaman kocasına bu zina eden hanımını boşaması emre­dilir. Eğer boşamaz da nikâhı altında tutarsa günahkâr olur. Zina eden kadınla evlenmek yahut zina eden erkekle evlenmek caiz değildir. Ancak tevbe ettikleri zaman o durumda nikâh caiz olur. Bunların delilleri daha önce geçmişti.
  Mumsema "makaleler" başlığımızı ziyaret eder misiniz. yorum yazana dua ederiz

  TIKLA OKU


  Site Kurallarını Mutlaka Okuyalım

  FORUM KURALLARI

  Yorum yap


  • #3
   zina yapan erkek zina yaptığı kadınla evlenebilir mi

   Karısı zina etmiş ögrenmiş adam .karısı tövbe etmişse pişmansa, boşamazsa adam yinede günahkâr olur mu.

   Yorum yap


   • #4
    Kocası affetmiş ise bu kul hakkından kurtuldu demektir bir de Allah hakkı var ki bu daha önemlidir

    Samimi tövbe etmesi gerekir
    Mumsema "makaleler" başlığımızı ziyaret eder misiniz. yorum yazana dua ederiz

    TIKLA OKU


    Site Kurallarını Mutlaka Okuyalım

    FORUM KURALLARI

    Yorum yap


    • #5
     Hocam o kişi çok tövbe ediyo kahru perişan oluyo zaten kocası onun pişmanlığına inandığı için af ediyor. Demek istediğim şu hocam pişman olmuş tövbe etmiş karısını af etmekle hala nikahın da tutmakla kocası günahkar olur mu ?

     Yorum yap


     • #6
      Kocası neden günahkar olsun
      Mumsema "makaleler" başlığımızı ziyaret eder misiniz. yorum yazana dua ederiz

      TIKLA OKU


      Site Kurallarını Mutlaka Okuyalım

      FORUM KURALLARI

      Yorum yap


      • #7
       Hocam sizin yazdığınız ilk yazıda ZİNA EDENLER İLE İLGİLİ AYET MENSUH MUDUR ? yazısında en alt paragrafta öyle yazıyo hocam bakarsanız( Fakat hanımı zina ettiginde kocasına boşaması emrolunur boşamazsa nikahı altında tutarsa günahkar olur yazısı paylaşmış sınz hocam. Ben o yüzden sordum soruyu . Pişman olmuş tövbe etmşş kahromuş karısını affederse günahkâr mı olur bu koca

       Yorum yap


       • #8
        Müfessir ve müçtehid alimlerin çeşitli görüşleri olabilir, Hanefi ve Şafii mezhebine göre koca, zina etmiş karısını affederse günah işlemiş olmaz.
        Mumsema "makaleler" başlığımızı ziyaret eder misiniz. yorum yazana dua ederiz

        TIKLA OKU


        Site Kurallarını Mutlaka Okuyalım

        FORUM KURALLARI

        Yorum yap


        • #9
         Allah sizden razı olsun hocam evliliklerine devam edebilir yani . Kadın çok pişman hocam namaza kurana başladı

         Yorum yap


         • #10
          Kocası razı olduktan sonra evliliğine devam edebilir
          Nasuh bir tövbe etmeli ve bir daha bu işi yapmayacağına Allah'a söz vermelidir
          Mumsema "makaleler" başlığımızı ziyaret eder misiniz. yorum yazana dua ederiz

          TIKLA OKU


          Site Kurallarını Mutlaka Okuyalım

          FORUM KURALLARI

          Yorum yap

          Daha önce girdiğiniz içerik kayıt edilmiştir.içeriği geri yükle yada Sil.
          Auto-Saved
          Embarrassment :o Wink ;) Mad :mad: Confused :confused: Smile :) Big Grin :D Stick Out Tongue :p Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
          x
          Insert: Thumbnail Small Medium Large Fullsize Sil  
          x

          Resimin üzerinde gösterilecek Mesajı veriniz

          Güvenlik Kodu Grafiği Resmi Yenile

          Unconfigured Static HTML Module

          Collapse

          Static HTML Module Content
          Hazırlanıyor...
          X